keyboard_arrow_up

Privacy Statement

KION, gevestigd aan Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.kionkinderfonds.nl

Wijchenseweg 102

6538 SX Nijmegen

024 360 20 58

Debby Eigenhuijsen is de functionaris Gegevensbescherming van KION, zij is te bereiken via privacy@kion.nl.

KION hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten en/of medewerkers te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KION houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en volgt de volgende bepalingen:

 • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt verwerkt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
 • KION heeft maatregelen genomen opdat verzamelde persoonsgegevens, gelet op het doeleinde waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 • KION heeft passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van deze persoonsgegevens gewaarborgd wordt.
 • Binnen KION is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van de functie nodig is.

Doel gegevensverwerking

KION verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een verzoek om financiële ondersteuning bij ons indient of ingediend hebt.

Gegevens van aanvragers worden geregistreerd met als doel:

 • Het verwerken van uw persoonsgegevens voor het beoordelen van uw verzoek om financiële
 • Om u te mailen en te bellen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KION legt de onderstaande gegevens van klanten vast op basis van opgave door aanvragers. Deze gegevens worden vastgelegd ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst tussen klant en KION voor het mogelijk verstrekken van financiële ondersteuning voor uw project:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Digitaal en gewaarmerkt uittreksel van de KvK
 • Statuten
 • Projectplan
 • Gespecificeerde begroting en dekkingsplan
 • Scan of foto van bankafschrift
 • Recent jaarverslag inclusief jaarrekening

Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen.

Jonger dan 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 geldt dat er toestemming nodig is van ouders of voogd om persoonsgegevens te verwerken. Het KION Kinderfonds kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Het is dan ook belangrijk dat ouders of voogd dit statement lezen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KION bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Van de gehonoreerde aanvragen bewaren wij altijd de gegevens van het ingevulde aanvraagformulier en de toekenningsbrief. Alle overige documenten en gegevens worden uiterlijk 10 jaar na het indienen van de aanvraag vernietigd.

Van de afgewezen aanvragen bewaren wij altijd de gegevens van het ingevulde aanvraagformulier en de afwijzingsbrief. De overige documenten en gegevens worden uiterlijk 1 jaar na het indienen van de aanvraag vernietigd.

Het delen van persoonsgegevens met derden

KION wisselt ook persoonsgegevens uit met derden ten behoeve van de uitoefening van haar taken en/of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van KION je persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KION blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden wanneer:

 • Een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader van kinderopvangtoeslag);
 • Het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld wettelijk is toegestaan en de klant redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden;

In alle andere gevallen worden gegevens alleen aan derden verstrekt als je hiervoor ondubbelzinnig toestemming geeft.

Rechten van betrokkenen

KION vindt het belangrijk je te wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Onderstaand zijn de rechten uit de AVG beschreven.

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)

Je moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. De AVG geeft aan welke informatie in ieder geval verstrekt moet worden, bijvoorbeeld informatie over de periode, je rechten, de bron van gegevens en de juridische grondslag voor de verwerking. Verandert het doel van de verwerking, dan moet ook daarover informatie worden verstrekt.

Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Je hebt het recht om te weten of je betreffende persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke. De AVG bevat een opsomming van de informatie waarvoor het recht van inzage geldt. KION moet je een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Je hebt recht op rectificatie van de betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. De rectificatie moet zonder onredelijke vertraging plaatsvinden. KION is verplicht iedere ontvanger van verstrekte persoonsgegevens in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

KION is verplicht je persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien:

 • je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • je de toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door KION duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet KION je hiervan op de hoogte brengen.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabilliteit (artikel 20 AVG)

Dit recht houdt in dat je jouw gegevens van KION moet kunnen verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en op de computer leesbare vorm en je het recht hebt deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder dat je daarbij wordt gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Je hebt recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door jouw zelf verstrekte gegevens.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Je kan vanwege redenen die verband houden met jouw specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, als voldaan is aan de in de verordening genoemde eisen. Als je bezwaar maakt, zal KION de verwerking staken, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / Profiling (artikel 22 AVG)

Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online aanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

KION neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van KION) tussen zit.

In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:

 1. a. het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
 2. b. het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
 3. c. het berust op de uitdrukkelijke toestemming van jou.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@kion.nl Op dit mailadres is ook het algemene privacy beleid van KION op te vragen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een ondertekende kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. KION wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KION neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. KION heeft een beleid op het gebied van informatie beveiliging. Hierin is onder andere vastgelegd hoe de toegang tot informatie verkregen wordt en is vastgelegd welke medewerkers binnen KION toegang hebben tot welke informatie. Als onderdeel van dit beleid vindt er jaarlijks zowel een interne als externe controle plaats. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@kion.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op je in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van zesentwintig maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Analytische cookies (Zie onder voor meer informatie)
  • Tracking cookies (Zie onder voor meer informatie)
  • Functionele cookies (zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.)

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens je eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van zesentwintig maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq